Galenica w skrócie

Galenica rozpoczęła działalność w 1999 r., a obiekt zgodny ze wymogami GMP otworzyliśmy trzy lata później. Dziś firmę tworzy około 40 pracowników, których wiedza i umiejętności fachowe to idealna kombinacja wiedzy akademickiej i doświadczenia w przemyśle. Siedziba spółki mieści się w dynamicznie rozwijającym się Medeon Science Park w Malmö, gdzie znajduje się też kilka innych spółek, których działalność związana jest z naukami przyrodniczymi.

– Galenica od samego początku kierowała swoje usługi do małych i średnich firm farmaceutycznych. Do dziś pozostajemy wierni tej strategii. Jednak obecnie wśród naszych klientów jest coraz więcej dużych firm, ponieważ nasi pierwsi klienci rosną razem z nami – mówi Ronnie Wallin, Dyrektor Zarządzający firmy Galenica.
Nasi klienci to między innymi firmy farmaceutyczne o ugruntowanej pozycji, ale także małe start-upy, takie jak Medivir czy Eurocine.

Zachęcamy do kontaktu z nami już na wczesnych etapach przedsięwzięcia, jeszcze przed wyborem leku do badania. Wybory dokonywane na początku mogą mieć konsekwencje dla dalszych etapów opracowywania produktu.

Zyskaj czas i ulepszaj. Przy dobrej i ścisłej współpracy możemy zapewnić proaktywne prowadzenie projektu i szybkie reagowanie na zmianę jego warunków.

Polityka prywatnosci., Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Galenica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000621938, NIP: 9512414726, REGON: 364662147 („Administrator”).

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Galenica sp. z o.o., ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa lub e-mail: pawel.krogulec@galenica.eu.

Osoby, których dane przetwarzamy.

 1. Osoby kontaktujące się z Galenica sp. z o.o. – celem przetwarzania danych osobowych jest komunikacja z osobami kontaktującymi się z Galenica sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu komunikacji, ewentualnego nawiązania relacji z osoba kontaktującą się, udzielenie niezbędnych informacji. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne informacje podane przez osobę kontaktującą się z Administratorem.
 2. Kontrahenci i przedstawiciele kontrahentów – celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i/lub realizacja umowy. Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów i osób przez nich wskazanych następuje w celu zawarcia lub wykonania umowy bądź na podstawie uzasadnionego interesu Administratora tj. umożliwieniu komunikacji z kontrahentem i wykonywanie umowy z kontrahentem, który jest osoba prawną. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, dane osoby kontaktowej.
 3. Osoby wykonujące zawody medyczne i farmaceuci – celem przetwarzania danych osobowych jest współpraca z osobami wykonującymi zawody medyczne oraz farmaceutami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  – wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa – ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne w zakresie procedury zgłaszania niepożądanego działania produktu leczniczego;
  – zgoda osoby, której dane dotyczą na współpracę z Administratorem i prowadzenie przez Administratora marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz przekazywania istotnych informacji i materiałów;
  – uzasadniony prawnie interes Administratora polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz przekazywania istotnych informacji i materiałów, współpraca i komunikacja z tymi osobami.

Przetwarzane dane osobowe, które mogą być przetwarzane to: imię, nazwisko, specjalizacja, adres e-mail, adres i miejsce pracy, stanowisko, numer telefonu, data urodzenia, numer prawa wykonywania zawodu, rok ukończenia studiów, tytuł naukowy.

Okres przechowywania danych osobowych

W zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane osobowe:

 • tak długo, jak będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa,
 • tak długo, jak to wynika z wiążącej umowy,
 • tak długo, jak posiada na to zgodę osoby, której dane dotyczą,
 • tak długo, jak jest to uzasadnione istnieniem interesu prawnego Administratora,
 • tak długo, jak jest to dla Administratora konieczne celem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartymi umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych

Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępniane podmiotom trzecim, w szczególności zaś Galenica AB, kontrahentom, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych, prawnych oraz doradczych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z jego poleceniem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza obszarem EOG.

Prawa osoby, której dotyczą dane

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane przysługuje (odpowiednio) prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia przetwarzanych danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

Źródło pozyskania danych osobowych

Jeżeli dane osobowe otrzymane zostały od podmiotów innych, aniżeli osoba, której dotyczą, oznacza to, iż zostały otrzymane od naszych kontrahentów, dostawców usług, z Internetu lub innych publicznie dostępnych źródeł.